Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consentient /kən'senʃənt/  

  • Tính từ
    đồng ý, bằng lòng, ưng thuận; tán thành, nhất trí