Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consentaneous /kɔnsen'teiniəs/  

  • Tính từ
    hoà hợp, thích hợp
    đồng ý; nhất trí

    * Các từ tương tự:
    consentaneously