Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consentaneity /kən'sentə'ni:iti/  

  • Danh từ
    sự hoà hợp, sự thích hợp
    sự đồng ý; sự nhất trí