Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

connecting rod /kə'nektiŋ rɒd/  

  • (cơ học)
    biên, thanh truyền