Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

connectible /kə'nektəbl/  

  • Tính từ
    có thể nối lại với nhau, có thể chấp nối