Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

connectedness /kə'nektidnis/  

  • Danh từ
    sự mạch lạc
    sự liên hệ, sự liên quan, sự quan hệ