Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) nút nối, điểm liên kết