Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conjurer /'kʌndʒərə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác conjuror)
    người làm trò ảo thuật