Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conjuration /kɔndʤuə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự phù phép
    lời khấn, lời tụng niệm
    lời kêu gọi trịnh trọng; lời cầu khẩn