Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conglomerate /kən'glɒmərət/  

  • Danh từ
    khối kết
    cuội kết
    (thương mại) liên tập đoàn