Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congeries /kɔn'dʤiəri:z/  

  • Danh từ, số nhiều không đổi
    mớ, đống, khối