Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congenitality /kən,dʤeni'tæliti/  

  • Danh từ
    tính bẩm sinh