Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congealment /kən'dʤi:lmənt/  

  • Danh từ
    sự đông lại