Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congealable /kən'dʤi:ləbl/  

  • Tính từ
    có thể đông lại