Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confusedness /kən'fju:zidnis/  

  • Danh từ
    tính chất lẫn lộn, sự lộn xộn, sự rối rắm
    sự mơ hồ
    sự bối rối, sự ngượng