Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conflicting instruction   

  • (Kỹ thuật) chỉ thị mâu thuẫn