Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confiscation /,kɒnfi'skei∫n/  

  • Danh từ
    sự tịch thu