Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confirmatory /kən'fə:mətəri/  

  • Tính từ
    để xác nhận; để chứng thực
    (tôn giáo) (thuộc) lễ kiên tín