Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confirmative /kən'fə:mətiv/  

  • Tính từ
    xác nhận