Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confessedly /kən'fesidli/  

  • Phó từ
    bằng lời thú nhận (của ai)