Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confederacy /kən'fedərəsi/  

  • Danh từ
    (chính) hợp bang
    liên minh
    the [Southern] Confederacy
    hợp bang miền Nam chống lại miền Bắc (ở Mỹ)