Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conductive /kən'dʌktiv/  

  • Tính từ
    dẫn (điện, nhiệt)

    * Các từ tương tự:
    conductive coating