Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conduction /kən'dʌk∫n/  

  • Tính từ
    sự dẫn (điện, nhiệt)