Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    liên quan đến việc đo độ dẫn