Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conductible /kən'dʌktibl/  

  • Tính từ
    (vật lý) có tính dẫn (nhiệt điện)
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) có thể bị dẫn