Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conductibility /kən,dʌkti'biliti/  

  • Danh từ
    (vật lý) tính dẫn (nhiệt điện)