Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conductance /kən'dʌktəns/  

  • Danh từ
    (vật lý) độ dẫn
    (Kỹ thuật) dẫn điện, truyền dẫn
    (vật lí) tính dẫn điện