Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conduct-money /'kɔndəkt mʌni/  

  • Danh từ
    tiền đi đường (cho người làm chứng)