Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conducive /kən'dju:siv/  /kən'du:siv/

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  conducive to something
  dẫn đến, mang lại
  những điều kiện ồn ào này khó mà làm cho người ta tập trung vào công việc được

  * Các từ tương tự:
  conduciveness