Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condemned cell /kən,demnd'sel/  

  • xà lim giam tù tử hình