Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condemnable /kən'demnəbl/  

  • Tính từ
    có thể kết án được, có thể lên án được