Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concupiscence /kən'kju:pisns/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    sự dâm dục