Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concoct /kən'kɒkt/  

 • Động từ
  (thường xấu)
  pha chế
  concoct a drink out of sherry and lemon juice
  pha một món đồ uống từ rượu vang xê-rét và nước chanh
  bịa ra
  concoct a story
  bịa chuyện

  * Các từ tương tự:
  concocter, concoction, concoctor