Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conciliation /kənsili'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự hòa giải, sự dàn hòa