Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concernment /kən'sə:nmənt/  

 • Danh từ
  việc
  tầm quan trọng
  a matter of vital concernment
  vấn đề có tầm quan trọng lớn, vấn đề sinh tử
  lợi lộc; phần
  sự lo lắng, sự lo âu