Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concernedly /kən'sɜ:nidli/  

  • Phó từ
    [một cách] lo lắng; [một cách] bận tâm