Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conceptualist /kən'septjuəlist/  

  • Danh từ
    (triết học) người theo thuyết khái niệm

    * Các từ tương tự:
    conceptualistic, conceptualistically