Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conceptualism /kən'septjuəlizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết khái niệm