Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conceptive /kən'septiv/  

  • Tính từ
    có thể quan niệm, có thể nhận thức
    thai nghén trong óc; hình thành trong óc

    * Các từ tương tự:
    conceptively