Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concealer /kən'si:lə/  

  • Danh từ
    người giấu giếm, người che đậy