Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc rau, cà chua nghiền nhỏ