Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    muốn
    sự nỗ lực