Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh học) ấu trùng conaria
    (giải phẫu) tuyến tùng, tuyến quả thông