Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) thanh nối (viết tắt) của connecting rod