Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) năng lực máy điện toán, phạm vi tính toán