Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

computer architecture   

  • (Kỹ thuật) cấu trúc máy điện toán