Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compulsively /kəm'pʌlsivli/  

  • Phó từ
    [một cách] rất thú vị hấp dẫn
    [một cách] đam mê