Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprehensiveness /,kɒmpri'hensivnis/  

  • Danh từ
    tính bao quát, tính tòan diện