Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprehensive school /kəmpri'hensiv sku:l/  

  • (Anh)
    trường phổ thông hỗn hợp