Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprehensive insurance /,kɒmprihensiv in'∫ʊ:rəns/  

  • bảo hiểm tòan diện (xe cộ có động cơ)